tình hình mua căn hộ

Sức mua căn hộ tại Tp.HCM cao hơn Hà Nội nhờ đâu?

Cuối năm 2016,do giá bán bình quan từ những dự án mới cao hơn năm trước nên chỉ số giá nhà ở Tp.HCM tăng nhẹ