Tư Vấn Luật

Ngôi nhà duy nhất có được kê biên để thi hành án hay không?

Khoản 1 Điều 45 và khoản 1 Điều 46 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định

Tìm hiểu diện tích căn hộ được ghi như thế nào trong sổ hồng?

Khoản 2, Điều 101, Luật Nhà ở số 65/2014//QH13 có hiệu lực thực hiện ngày 1/7/2015 quy định, diện tích sử dụng căn hộ chung

Tìm hiểu hợp thức hóa nhà mua lại chỉ có giấy kê khai

Đối với trường hợp sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi

Tìm hiểu quy định người làm chứng trong di chúc về nhà đất

Điều 656 Bộ luật Dân sự quy định, trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc có thể nhờ

Thời gian làm thủ tục tách thửa đất như thế nào?

Tuy nhiên, thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất hoặc thời gian xem

Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư hiện nay

Được lựa chọn hình thức bồi thường và bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các hình thức bố trí nhà ở để phục